Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców - do pobrania
Wniosek - do pobraniadopisanie_do_spisu_wybory_na_prezydenta.pdf (230968 B)2015-03-17
Opis1. Drukujemy i wypełniamy wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

2. Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:

- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkiwania na terytorium kraju ( pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców).

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składamy w biurze obsługi klienta lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie właściwego ze względu na miejsce zamieszkiwania lub przebywania.

4. Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

5. Decyzję możemy odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Opłaty:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę można wnieść za pośrednictwem Burmistrza Brzozowa w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty mogą złożyć:
- osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
- osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy,
- osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy.

2. Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 ze. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «